ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลแม่ปาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการให้บริการข้อมูล ( 7 )
38.89%
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
16.67%
การให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 5 )
27.78%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 3 )
16.67%