ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลแม่ปาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการให้บริการข้อมูล ( 8 )
42.11%
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
15.79%
การให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 5 )
26.32%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 3 )
15.79%