หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
แม่ปาน
อาชีพในตำบลตามแนวพระราชดำริฯ
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
ถ้ำแก่งหลวง
เทศบาลตำบลแม่ปาน
1
2
3
 
 
ประชากรในตำบลแม่ปานสร้างที่อยู่อาศัยเป็นแบบกลุ่มเครือญาติ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องด้วยพื้นที่เป็นที่ราบสูงอยู่ระหว่างภูเขา มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ อยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ด้านศาสนา ตำบลแม่ปาน มีศาสนสถานทางพุทธศาสนา คือ
   
วัดแม่ปาน
   
วัดแก่งหลวง
   
วัดพรหมสวรรค์
   
สำนักสงฆ์ถ้ำแก่งหลวง
 
ด้านการศึกษา มีโรงเรียนให้บริการประชาชนในตำบล ดังนี้

โรงเรียนบ้านแม่ปาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ม.3 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ป.6 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5

ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนตำบลแม่ปาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน
 
ด้านการสาธารณสุข ในเขตตำบลแม่ปาน มีสถานบริการด้าน
สาธารณสุข ดังนี้ คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งหลวง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปาน
การบริการด้านสาธารณสุขของตำบลแม่ปาน นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากจะรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้ว ยังสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลอำเภอลอง ได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน ทำหน้าที่ในการดูแลป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธาณสุขมูลฐานร่วมกับเทศบาล

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %
  เทศบาลตำบลแม่ปาน มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือและการป้องกันเหตุสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยได้จัดสรรงบประมาณในการจัดยานพาหนะ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
 
รถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเซ้า จำนวน 1 คัน