หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ.2561- 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)