หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

ลองกอง ลางสาด  
  
 

ถ้ำแก่งหลวง  
  
 
 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน รร.อนุบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 โครงการ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 โครงการ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังชิ้น เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 จำนวน 1 โครงการ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศราคากลาง รางฯ ม.1 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กาญจนา กิจกรรมถวายกั๋นสลาก ประจำปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ยางตาล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ยางตาล [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบอาคารเรียนฯ(ขนาด A 1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ปาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมื [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองหม้อ หมู่ที่ 8 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กาญจนา ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยอ้อ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ ราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
อบต.กาญจนา การแสดงตนของผู้สูงอายุ ปี2563 (18 ก.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 1
ทต.วังหงส์ เว็บไซต์ ทต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ก.ย. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ม.ค. 2558
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3743  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/16678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว5467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ากรรมการ ก.พ.ค. ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว3749  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3747  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5530  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3601  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น (วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร) กพส. มท 0810.6/ว3731 [รายชื่อ อปท.]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/16594-16610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว3724  [ 17 ก.ย. 2562 ]
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ (เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) กศ. มท 0816.3/ว3644  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3726  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3723 [อบต. เทศบาล] [อบจ.]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
 
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 616  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ค. 2558)    อ่าน 1702  ตอบ 2  
 
พร0023.1/ว3970 ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉพาะ อ.เมืองแพร่ อ.ร้องกวาง อ.สอง และ อบจ. [ 18 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว503 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 18 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว3966 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/12343 ขอเชิญเข้ารับรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว3943 การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดเทอม [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว501 แจ้งขยายระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว502 จัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว500 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว499 แจ้งแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว3898 โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว497 การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว498 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว498 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไฟล์ ใบสมัครวิ่ง [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว3895 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติในหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว3896 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว495 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว494 แจ้งเลื่อนการจัดประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว3887 ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค่าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว3873 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2534 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]   
พร0023.5/ว3872 การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป 62 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู ไตรมาสที่ 4เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]   
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลแม่ปาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ปาน จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054 - 657054 โทรสาร : 054 - 657055
จำนวนผู้เข้าชม 2,360,576 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com