หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

ลองกอง ลางสาด  
  
 

ถ้ำแก่งหลวง  
  
 
 
ทต.สวนเขื่อน ประผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน เปลี่ยนแปลงแผนการการจัดซื้อ ประจำปี 25612 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2561 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน แบบ ปปช. 07 อาหารเสริม(นม) [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ปปช.1 โครงการปรับปรุงอาคาร หมู่ที่2 ขนาดกว้าง 7.00 เมตรยาว 10.50 เมตร สูง 3.00 เ [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ปปช.1 โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ปปช.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน แบบ ปปช.07 กรมพลังงาน [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 [ 24 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
ทต.สวนเขื่อน  เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ให้บริการแล้วค่ะ (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.สอง ต้องการสมัครงาน (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ม.ค. 2558
 
 
 
 
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลตำบลแม่ปา [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร นิตยสาร และหนังสือนิทาน [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 470  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ค. 2558)    อ่าน 1687  ตอบ 2  
 
พร0023.3/ว445 ประเมิมผู้บริหารท้องถิ่น รอบที่ 2 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว444 กำหนดการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3S plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยากไร้ 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3528 1-ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประขุมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ฯ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3528 2-ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประขุมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ฯ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว443 แจ้ง ทต.สวนเขื่อน และ ทต.เวียงต้า ดำเนินการตามผลการตรวจสอบของสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดแพร่ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว442 กำหนดรายการพัสดุที่ให้จัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จากสินค้าที่กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า เพิ่มเติม [ 22 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว438 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคไอโ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว437 แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหลอดเลื [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว3487 ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงสร้างการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว435 สำรวจผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศน์การศึกษา สังกัด อปท.ที่ย [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว3479] ขอสำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบปร [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว3478 ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิท [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว433 การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว440 การจัดการทดสอบทางการการศึกษาระดับชาติขัันพื้นฐาน ประจำปี 2 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว434 การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว436 สำรวจข้อมูลกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3477 ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปล [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว3496 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุด [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว3460 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศษบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว432 1-แนวทางการสมัครโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลแม่ปาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ปาน จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054 - 657054 โทรสาร : 054 - 657055
จำนวนผู้เข้าชม 2,293,273 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com